Naar "Mijn trainingen"

Voorwaarden

Molijn Training 1 december 2021

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen Molijn Training en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Voor verkoop aan consumenten hanteert Molijn Training de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). In de navolgende tekst dient Molijn Training telkens gelezen te worden als de Molijn Training B.V. en de ter uitvoering van de overeenkomst door Molijn Training ingeschakelde derden .

2. Omvang verplichtingen

2.1 Met Molijn Training gesloten overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Molijn Training zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij Molijn Training gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.2 Als Molijn Training voor de uitvoering van een met Molijn Training gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Molijn Training gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voor zover Molijn Training voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Molijn Training uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3. Plaatsing/toelating

Door Molijn Training aangeboden trainingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Molijn Training behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dat uitsluitend ter beoordeling van Molijn Training is, de inschrijving/overeenkomst onder restitutie van de reeds betaalde bedragen te ontbinden. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

4. Opdrachtaanvaarding

4.1 Molijn Training aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor zij  de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van Molijn Training dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel opdrachtgever als Molijn Training kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit.

4.2 Molijn Training dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

5. Totstandkoming van de opdracht

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Molijn Training op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

6. Wijzigingen van de opdracht

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Molijn Training tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

6.2 Indien een docent en / of locatie door externe omstandigheden niet beschikbaar zijn zal Molijn Training - voor zover mogelijk - voor gelijkwaardige vervanging dan wel een alternatief zorgdragen. Indien dit niet mogelijk is, informeert Molijn Training de klant hierover zo spoedig mogelijk en komt Molijn Training met een voorstel voor alternatieve data waarop de betreffende training alsnog kan worden gegeven.

6.3 Bij ziekte van een docent heeft de klant geen recht op schadevergoeding. 

6.4 Wijziging van de opdracht als gevolg van ziekte en / of andere externe omstandigheden is geen geldige reden voor annulering,

7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

7.1 Molijn Training heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft de ondernemer recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

7.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Annuleren/ontbinden/opzeggen

8.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

8.2.1 Bij annulering van een Open Inschrijving binnen zes weken voor aanvang is € 75,- administratiekosten verschuldigd, bij annulering binnen 4 weken is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken 75%. Bij annulering binnen een week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. Bij annulering binnen drie weken mag een deelnemer zich kosteloos laten doorplaatsen naar een volgende Open Inschrijving. Bij een Open inschrijving geldt altijd een bedenktermijn van twee weken.

8.2.2 Wanneer een Open Inschrijving geen doorgang vindt op de voorkeurslocatie en de deelnemer niet ingaat op het verzoek tot locatiewijziging, kan de deelnemer zich kosteloos laten doorplaatsen naar de volgende uitvoeringsdatum van deze Open Inschrijving. Wanneer een deelnemer het verzoek tot locatiewijziging afwijst en bijgevolg wenst de trainingsopdracht te annuleren, wordt er 75,- administratiekosten in rekening gebracht. Gaat een Open Inschrijving driemaal achtereenvolgens niet door op de voorkeurslocatie is het mogelijk de training kosteloos te annuleren.

8.3 Bij annulering of wijziging van een incompany training binnen twee maanden voor de overeengekomen aanvang van de opdracht: worden alle daadwerkelijke door Molijn Training gemaakte en door Molijn Training te specificeren kosten aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 6 weken voor de overeengekomen aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd. Na overeenkomen van de opdracht geldt altijd een bedenktermijn van twee weken.

9. Locatiekosten

Locatiekosten worden gemaakt indien de opdrachtgever besluit de trainingen op een andere locatie dan het bedrijf te laten plaatsvinden. Bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk gebruik van de accommodatie is 25% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen veertien dagen voor het daadwerkelijk gebruik van de accommodatie is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor het daadwerkelijk gebruik van de accommodatie is 75% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie dagen voor het daadwerkelijk gebruik van de accommodatie is 100% van de prijs verschuldigd.

10. Betaling

10.1 Facturatie vindt plaats bij de opdrachtverstrekking, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training.

10.2 Molijn Training is vrijgesteld van BTW. Alle door Molijn Training opgegeven prijzen zijn dus exclusief BTW. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

10.3 Als van Molijn Training meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (grote aantallen deelnemers, maatwerk, locatiekosten etc.) kan Molijn Training voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

11. Uitspanning

Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

12. Intellectueel eigendom

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, of andere rechten van intellectuele eigendom die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Molijn Training, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Molijn Training. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Molijn Training is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Molijn Training toe te rekenen tekortkoming is Molijn Training alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Molijn Training. Als Molijn Training gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar). 

13.2 Voorzover fysieke activiteiten- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van een door Molijn Training aangeboden training, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart Molijn Training voor aanspraken van derden.

13.4  Bij uitvoering van de opdracht is Molijn Training niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

13.5  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

14. Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met Molijn Training wordt aan Molijn Training toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Molijn Training uitsluitend gebruiken voor de trainingsactiviteiten waar de betreffende persoon zich voor ingeschreven heeft. Molijn Training zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

15. Vertrouwelijkheid

Molijn Training zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

16. Gedragsregels

16.1 Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de ‘Gedragscode Beroep en Bedrijf’ en de ‘gedragscode Consumenten’ van NRTO.

Een beschrijving van de 'Gedragscode Consumenten' en de 'Gedragscode Beroep en Bedrijf' is te vinden op de website van NRTO.

16.2 Molijn Training zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de onder 17.1 vermelde gedragscodes.

17. Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Neemt u dan contact met ons op via 030 763 0887 of mail@molijntraining.nl. Onze klachtenprocedure kunt u hier inzien.